Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

HIT COUNTER
conter12
EASY LOGING
DIVISIONAL SECRETARY

sir.gif - 38.47 Kb

බී එස් ජී රුවන්සිරි

ප්‍රාදේශීය මහලේකම්

ගොඩකවෙල

I am online
We have 12 guests online
වැදගත් ලිපි
අමිල දිය බිඳුව සුරකිමු පණ මෙන්

අමිල දිය බිඳුව සුරකිමු පණ මෙන්ජලයේ වටිනාකම් ඔබේ දරුවන්ට කියා දෙන්න.  ජලය නම් සීමිත සම්පත දූෂණය කරන තරමටම අපගේ විනාශය ද ඉක්‌මන් කරගන්නා බව තේරුම් ගැනීම වැඩදායකය.
අද තවමත් සීමිතව ජල සම්පත ඉතිරිව ඇත. සිතන්න, ඒ රැකීම සඳහා ඉදිරිපත්වන්න පෙරට එන්න.ජලයෙන් බිහිවූ, ජලයෙන් පෝෂණය වන ඔබේ දරුවා හෙට දවසේ ජල බින්දුව අම්මා මෙන් රකින, පෙර රජ දරුවන් මෙන් ජල වික්‍රම පාන, අභීත මිනිසකු බවට පත් කිරීමට අතීතයෙන් පාඩම් උගෙන වටහා දීම ඔබෙත් මගේත් පරම යුතුකම වේ...

Home Services Civil Registrations

Civil Registrations

 1. Birth/Marriage/Death Certificates
 2. Approximate Age Certificates
 3. National Identity Cards (Pre-Processing)
 4. Passports (Pre-Processing)

සිවිල් ලියාපදිංචිය

අවශ්‍ය ලියවිලි

ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම.

 • හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සදහා අදාල ඉල්ලුම් පත්‍රය (නව හැඳුනුම්පත - පු. ලි.දෙ.වි. 1, අනු පිටපතක් ලබා ගැනීම - පු.ලි.දෙ.වි. 7, හැඳුනුම්පත සංශෝධනය - පු.ලි.දෙ.වි. 8 )
 • වයස අවු. 50ට අඩු අයදුම්කරුවන් සදහා උප්පැන්න සහතිකය හෝ අනුමාන වයස් සහතිකයේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපතක්
 • වයස අවු. 50ට වැඩිනම් උප්පැන්න සහතිකය හෝ අනුමාන වයස් සහතිකය නොමැති නම් ලේඛන සෙවීමේ ප්‍රතිඵල සටහන හා විකල්ප ලේඛන ( පාසල් හැරයාමේ සහතිකය, බෞතිස්ම සහතිකය, අයදුම්කරුගේ උපන් දිනය සඳහන් දරුවෙකුගේ උප්පැන්න සහතිකය, උප්පැන්න සහතිකයේ උපුටාගත් සටහන, වතු හැරයාමේ සහතිකය, විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ අදාල පිටුවල සහතික කළ පිටපත්, වතු අධිකාරි විසින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදිංචි කාඩ්පත, ජන්ම පත්‍රය ) හැකි පමණ
 • විදේශයකදි උපත ලද්දකු නම් පුරවැසි සහතික
 • වර්ණ ඡායාරූප 6 (13/8 ” * 7/8 ”)
 • මුල්වරට හැඳුනුම්පතක් අයදුම් කරන්නේනම් අයදුම්කරුගේ මව/ පියා/භාරකරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඡායා පිටපත
 • ස්වාමිපුරුෂයාගේ නම ලබා ගැනීම සදහා විවාහ සහතිකය
 • බෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්සේ නමක් නම් සාමනේර සහතිකය හෝ උපසම්පදා සහතිකය
 • බෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්සේ නමක්ව සිට උපැවිදිව ඇත්නම් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන උපැවිදි සහතිකය
 • හැඳුනුම්පතට රාජකාරි තනතුර ඇතුළත් කළයුතු නම් මාස 03 කාලයක් ඇතුළත ලබාගත් සේවා සහතිකයක්
 • නැති වූ හැඳුනුම්පතක් පිළිබඳව නම් පොලීසියේ කරන ලද පැමිණිල්ලේ මුල් පිටපත
 • සශෝධන හැඳුනුම්පතක් නම් දැනට භාවිතා කරන හැඳුනුම්පත
 • මුද්දර, අවු. 16-17 රු. 3/=, අවු. 17ට වැඩි රු. 13/= සංශෝධන හා නැති වූ රු. 15/=
 • විධිමත් දිවුරුම් ප්‍රකාශය මුද්දර සහිතව (අවශ්‍ය වන්නේ නම්)

උප්පැන්න සහතිකයක නමක් ඇතුළත් කිරීම/වෙනස් කිරීම

අවු 7 ට වැඩි අය සඳහා

 • ක්‍රිස්තියානි සහතිකය-ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශකය
 • පුවත් පත් දැන්වීම - බැංකු පොත
 • ජාතික/තැපැල් හැදුනුම් පත - විවහ සහතිකය
 • රජයේ හෝ වෙනත් ආයතනයකින් ලබා ගන්නා ලද විස්තර වාර්තාව
 • ඡන්ද නාම ලේඛනයේ සහතික කල පිටපතක්

ඉහත ලියවලි වලින් අවම වශයෙන් තුනක් වත් ඉදිරිපත් කල යුතුය

ඊට අමතරව

 • අදාල ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • සංශෝධනය කල යුතු උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපතක්
 • නම් දෙකින්ම හැදින්වෙන්නේ එකම පුද්ගලයකු බවට අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් අනු අත්සන සහිත ග්‍රාම නිළධාරී ලිපිය.

සැ.යු

 • නම වෙනස් කිරීමට අදහස් කරන්නේ වයස අවුරුදු 21ට අඩු කෙනෙකුගෙ නම් එම ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ එම අයගේ මව/පියා/භාරකරු විසින්ය.
 • අළුත් නම අවම වශයෙන් වර්ෂයක් වත් භාවිතා කර තිබීම අන්වාර්ය වේ.

අවු 7ට අඩු දරුවකුගේ

 • සංශෝධනය කළ යුතු උප්පැන්න සහතිකයක මුල් පිටපත
 • දෙමව්පියන්ගේ විවහ සහතිකය
 • මව‍ ‍/ පියාගේ ජාතික හැදුනුම්පත
 • අදාල සංශෝධනයට මව හා පියාගේ විරෝධතාවයක් නොමැති බවට දිව්රුම් ප්‍රකාශය.

මෙම ප්‍රකාශ පත්‍රය භාරදිය යුත්තේ දරුවාගේ මව/පියා/භාරකරු විසින්ය.

ප්‍රකාශ පත්‍ර ශාර දීමට සද්‍රදා හෝ බදාදා දිනයන්හී පමණක් පැමිණිමට කාරුණික වන්න.

උප්පැන්න සහතිකයක මවගේ තීරයේ සිදුවී ඇති වැරැද්දක් නිවැරදි කිරීම

 • නිවැරදි කළ යුතු උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • මවගේ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • මවගේ ජාතික හැදුනුම්පතේ පිටපත
 • දෙමව්පියන්ගේ විවහ සහතිකයේ මුල් පිටපත

උප්පැන්න සහතිකයක පියාගේ තීරය,මුත්තාගේ තීරය හා උප්පැන්න සහතිකයකට විවහක බව ඇතුළත් කිරීමට / නිවැරදි කිරීමට

 • නිවැරදි කළයුතු උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • පියාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • දෙමපියන්ගේ විවහ සහතිකයේ මුල් පිටපත
 • මවගේ / පියාගේ ජාතික හැදුනුම්පත් පිටපත්

කල්ගත වූ උපත් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය ලියවිලි

 • උපත් විස්තරය(මුල් පිටපත)
 • අත් එන්නත් කාඩ් පතේ ඡායා පිටපත
 • දෙමව්පියන් විවාහකනම් විවාහ සහතිකයේ මුල්පිටපත
 • දෙමව්පියන්ගේ උප්පැන්න සහතිකවල මුල් පිටපත්
 • මව හා පියාගේ ජාතික හැදුනුම්පත් ඡායා පිටපත්
 • උපත සිදු වී    අවු 1ට අඩු නම් රු50 ක මුද්දර
 • අවු 1ට වැඩි නම් රු100ක මුද්දර

ඉහත ලියවිලි රුගෙන මව පියා දරුවා සමඟ දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර් අංශයට පැමිණිමට කාරුණිකවන්න.

කල්ගත වූ මරණ ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය ලියවිලි

 • රෝහලක මිය ගායේ නම් රෝහලේ මරණ ප්‍රකාශයේ මුල් පිටපත.
 • ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය
 • ශෝක ප්‍රකාශ/මරණ දැන්වීම් වැනි දෑ
 • මිනිපෙට්ටිය ගත් රිසිට් පත
 • ආගමික වතාවත් කල විහාරාධිපති හිමිගේ/දේවගැතිතුමාගේ ලිපිය
 • මරණය සිදු වී අවු1ට අඩු නම් රු 50 මුද්දර / අවු 1ට වැඩි නම් රු 100 මුද්දර
 • ප්‍රකාශකගේ උප්පැන්න සහතිකය / විවාහ සහතික හා ජාතික හැදුනුම්පත් පිටපත

ඉහත ලියවිලි රැගෙන සදුදා හෝ බදාදා දිනෙක දිසිත්‍රික් රෙජිස්ටාර් අංශයට පැමිණිමට කාරුණික වන්න

 

 
විශේෂ පුවත්...

ග්‍රාම ශක්ති සමාරම්භක උළෙල

Image result for ග්‍රාම ශක්ති සමාරම්භක උත්සවය

ශ්‍රී ලංකාවේ දරීද්‍රතාව පිටු දැකීමේ අරමුණින් ග්‍රාම ශක්ති සමාරම්භක උළෙල 2017.10.20 දින කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේදී අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය - 2017

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත පදනම් වූ ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය - 2017 දියත් කරන ලදී.  කැකිරාව, තිබ්බටුවැව වෙල්යායේදී මේ ජාතික කාර්යයට මුල පුරන ලද්දේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් පැවැත්වුණු වප්මඟුල් උත්සවයෙනි. ‘එක් වෙමු -නැඟිටිමු -අටුකොටු පුරවමු’ යනුවෙන් දියත් කෙරුණු මේ වගා සංග්‍රාමයේ ප්‍රධාන අරමුණ මේ රට මුහුණ දී සිටින ආර්ථික, සමාජ, අර්බුදයට දේශීය මට්ටමෙන් විසඳුමක් ලබාදීම වේ.
Lanka Government Network 2.0

Honorable Prime Minister Ranil Wickremesinghe participated in the launch of 'Lanka Government Network 2.0' at the BMICH in Colombo on 07/11/2017

THEME CHENGER
tmpl_ds_web_12
ඔබේ අදහස් අපට යොමුකරන්න...
feedback type
name
email www.godakawelaplan@gmail.com
subject
comments